หลัก 4 ประการ ถ้าอยาก ไร้ทุกข์, มีแต่คนชอบไม่มีคนอิจฉาไม่มีคนเกลียด และ สำเร็จสมหวังทุกประการ

ถ้าอยาก ไร้ทุกข์ ให้เข้าใจและยึดหลัก อริยสัจ 4  = [ทุกข์, สมุทัย, นิโรธ, มรรค] 

 ถ้าอยาก มีแต่คนชอบไม่มีคนอิจฉาไม่มีคนเกลียด ให้เข้าใจและยึดหลัก พรมวิหาร 4 = [เมตตา, กรุณา, มุทิตา, อุเบกขา]

ถ้าอยาก สำเร็จสมหวังทุกประการ ให้เข้าใจและยึดหลัก อิทธิบาท 4 = [ฉันทะ, วิริยะ, จิตตะ, วิมังสา]

เกิดมาเป็นคนก็โครตจะโชคดีแล้ว

ยังไม่พอนะ

ดันเกิดมาได้รู้จักธรรมของท่านพระพุทธเจ้าอีก

มันก็เลย โครต ของ โครต ของ … โครต โชคดี …

สุดยอดไปเลย ชิมิๆ …

Advertisements