12 หลักการ ของ Agile Software

หลักการเบื้องหลังคำแถลงอุดมการณ์แห่งแอจไจล์
พวกเรา(คน Agile)ทำตามหลักการเหล่านี้: 
Customer Experience
ความสำคัญสูงสุดของพวกเราคือความพึงพอใจของลูกค้า
ที่มีต่อการส่งมอบซอฟท์แวร์ที่มีคุณค่าต่อลูกค้า ตั้งแต่ต้นอย่างต่อเนื่อง 
.

Embrace Change

ยอมรับการเปลื่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าแม้ในช่วงท้ายของการพัฒนา
เพราะอไจล์สามารถแปรเอาความเปลี่ยนแปลง มาเป็นความได้เปรียบในการแข่งขันของลูกค้า 

.

Continues Delivery

ส่งมอบซอฟแวร์ที่ใช้งานได้จริงอย่างสม่ำเสมอ
อาจเป็นทุกสองถึงสามสัปดาห์หรือทุกสองถึงสามเดือน
โดยควรทำให้ระยะเวลาระหว่างการส่งมอบนั้นสั้นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

.

Collaboration

ตัวแทนจากฝ่ายธุรกิจและนักพัฒนา
จะต้องทำงานร่วมกันเป็นประจำทุกวันตลอดโครงการ

.

Transparency

ทำให้แน่ใจว่าสมาชิกโครงการเข้าใจและมีจุดมุ่งหมายของโครงการร่วมกัน
สร้างสภาวะแวดล้อมและให้การสนับสนุนในสิ่งที่พวกเขาต้องการ
และให้ความไว้วางใจแก่พวกเขาในการที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมายนั้น

.

High Bandwidth Communication

วิธีที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการถ่ายทอดข้อมูลต่างๆ
ไปสู่ทีมพัฒนาและภายในทีมพัฒนาเองคือการพูดคุยแบบซึ่งหน้า

.

Working Software

ซอฟท์แวร์ที่ใช้งานได้จริงเป็นตัวหลักในการวัดความก้าวหน้าของโครงการ

.

Sustainable

กระบวนการอไจล์สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืน
กล่าวคือผู้สนับสนุนนักพัฒนา และตัวแทนผู้ใช้
ควรจะสามารถรักษาอัตราเร็วในการทำงานร่วมกันให้คงที่ได้ตลอดไป

.

Individuals

การใส่ใจในความเป็นเลิศทางเทคนิค
และงานออกแบบที่ดีอย่างต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มความเป็นอไจล์

.

Just In Time

ความเรียบง่าย หรือศิลปะในการทำงานอย่างพอเพียง นั้นสำคัญยิ่ง

.

Self-Organized

สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ ความต้องการของลูกค้า และงานออกแบบที่ดีที่สุด เกิดจากทีมที่บริหารจัดการตัวเองได้

.

Retrospective

ทุกช่วงเวลาหนึ่งเป็นประจำ ทีมจะต้องย้อนกลับไปตรองดูสิ่งที่ผ่านมา
เพื่อหาทางที่จะพัฒนาความมีประสิทธิผลของทีม
แล้วนำสิ่งเหล่านั้นมาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของทีม

.

— ดัดแปลงจาก: http://agilemanifesto.org/iso/th/principles.html —

Advertisements

#agile-software-development