เซ็น: มัชฌิมาปฏิปทา

” ชั่ว หรือ ดี ล้วนอัปรีย์ ทั้งนั้น “

พุทธทาสภิกขุ

Advertisements

#%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98