ศิล-สมาธิ-ปัญญา ที่อบร่ำแล้ว ย่อมมีผลมาก

สมาธิที่ศีลอบร่ำแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก

ปัญญาที่สมาธิอบร่ำ ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก

จิตที่ปัญญาอบร่ำแล้ว ย่อมหลุดพ้นโดยชอบทีเดียว

จากอาสวะ (กิเลส) ทั้งหลาย คือ

กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ

พระพุทธเจ้า

Advertisements

#%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98