ศิลปะ?

ศิลปะ(Art) คือ

สิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงออกซึ่ง

อารมณ์ ความรู้สึก ปัญญา ความคิด และ/หรือ ความงาม

ชลูด นิ่มเสมอ

Advertisements

#design