ป.อ.ปยุตโต: Retrospective

…สำหรับกาลเวลาที่ผ่านไปนี้

คนที่จะดำเนินชีวิตให้เกิดความเจริญก้าวหน้า

ทางพระท่านว่า

ให้ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท

เมื่อไม่ประมาท

ก็จะต้องเริ่มต้วยการตรวจสอบ

พอตรวจสอบแล้ว

เราก็จะเห็นว่า

ปีที่ผ่านมานี้… เป็นอย่างไร…


— พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) —

Advertisements

#agile-software-development, #%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98