วิถี Toyota: 4P กับ 14 หลักการ

” 

Philosophy – ปรัชญา – การคิดในระยะยาว

*วางรากฐานการตัดสินใจเชิงบริหารบนปรัชญาระยะยาว แม้ว่าจะเป็นภาระแก่เป้าหมายทางการเงินระยะสั้น *

.

Process – กระบวนการ – กำจัดความสูญเปล่า

* สร้าง “การไหล” ของกระบวนการที่แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นให้รู้ได้ *

* ใช้กระบวนการผลิตแบบดึง (Pull System) เพื่อหลีกเลี่ยงการผลิตที่มากเกินพอดี (Over Production) *

* ปรับเรียบการผลิต (Heijunka) *

* หยุดทันทีเมื่อเกิดปัญหา(Bug) เกี่ยวกับคุณภาพ (Jidoka) *

* สร้างงานให้เป็นมารตฐาน (Standardized Task) เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง *

* ใช้การควบคุมที่แสดงผลได้ (Visual Control) เพื่อไม่ให้ปัญหาถูกซ่อนไว้ *

 * ใช้เทคโนโลยี่ หรือเครื่องมือที่เชื่อถือได้ และผ่านการทดสอบอย่างถี่ถ้วนแล้วเท่านั้น *

.

People&Partner – บุคลากร และพันธมิตร – ให้ความใส่ใจ สร้างแรงบันดาลใจ ความท้าทาย และพัฒนาขีดความสามารถของพวกเขา

ส่งเสริมผู้นำที่เชื่อมั่นในปรัชญา *

* ให้ความใส่ใจ พัฒนา สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความท้าทายใหม่ๆ ให้กับบุคลากร และทีมงาน *

* ให้ความใส่ใจ สร้างความท้าทายใหม่ๆ และชวยเหลือผู้จัดส่งวัตถุดิบ *

.

Problem Solving – การแก้ไขปัญหา – การปรับปรุง และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

* การเรียนรู้ขององค์กรหรือทีมงานอย่างต่อเนื่องผ่านแนวคิด Kaizen *

* ลงไปคลุกคลีกับปัญหาด้วยตนเอง เพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์อย่างแท้จริง (Genchi Genbutsu) *

*ตัดสินใจอย่างรอบคอบด้วยฉันทามติ พิจารณาให้รอบคอบถึงทางเลือกทั้งหมดที่มีอยู่ และดำเนินการในสิ่งที่ตัดสินใจแล้วอย่างรวดเร็ว (Nemawashi) *

— The Toyota Way by Dr.Jeffrey K.Liker (2004) —

Advertisements

#agile-software-development, #kanban, #lean, #tps