ขงจื้อ: Behavior Driven Development(BDD)

ศิษย์ Agile ถามว่า

“ท่านอาจารย์ถ้าจะแปลงเอกสารความต้องการของลูกค้านี้ให้เป็น Application

ท่านอาจารย์จะพิจารณาเริ่มทำสิ่งใดก่อน”

อาจารย์ขงจื้อ  ตอบว่า

“ที่จำเป็นคือ ต้องทำนามให้เที่ยง”

— ขงจื้อ  ตอบแล้ว ศิษย์ Agile ดัดแปลง —

Advertisements

#agile-software-development, #%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98