พุทธทาสภิกขุ: “Done Done”

เวลาที่เราไม่มี ความรู้สึกว่า เรามีอะไรเป็นตัวเราหรือของเรา 

มันยิ่งกว่าสิ้นเนื้อประดาตัว คือไม่มีอะไรเลย

เวลานั้นเราสบายที่สุด

— พุทธทาสภิกขุ —

Advertisements

#agile-software-development, #%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98