พิสูจน์ Kanban มากกว่า CMMI

 สมมติฐานว่า Kanban > CMMI เป็นจริง

พิสูจน์

CMMI = CMMI – เป็นจริง (1)

CMMI + Kaizen > CMMI – เป็นจริง (2)

กำหนดให้

CMMI = Capability + Maturity – เป็นจริง (3)

และ

Kanban = Capability + Maturity +  Kaizen –  เป็นจริง (4)

แทน (3) ใน (2) จะได้

Capability + Maturity + Kaizen > CMMI – เป็นจริง (5)

แทน (4) ใน (5) จะได้

Kanban > CMMI – เป็นจริง ชัดเจนแล้ว

— #:P —

Advertisements