ปรับใจตนเอง สะเทือนถึงบริบทของสังคม

… ในทุกๆบริบทที่เราจะต้อง เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ด้วยนั้น.

ความเข้าใจผิด เข้าใจ ไม่ตรงกันย่อมจะเกิดขึ้นได้อยู่เสมอ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ. 

ให้เราตั้งสติดีๆ ให้มั่นๆ แล้วเริ่มต้น รับฟัง ครุ่นคิดทบทวน พิจารณาเหตุผล ให้ชัดเจน

และปรับความเข้าใจของเราให้ถูกต้อง สมเหตุสมผล เข้าใจให้ตรงกัน

แต่ไม่จำเป็นต้องให้เหมือนกันร้อยเปอร์เซนต์ ให้เอาเท่าที่เกิดช่องว่างความต่างไว้คิดต่อได้ บ้าง (ใช้หลักการ 80/20)

และก็ไม่ถึงกับไปคนละทางแบบที่เราๆชอบทำกันอยู่ในทุกวันนี้.

แล้วในที่สุดกระบวนการปรับพฤติกรรม ปรับความคิด แนวความคิด ให้ถูกต้อง สอดคล้องกันนี้

จะเข้าไปปรับแต่ง เปลี่ยนแปลง บริบทที่เราจะต้องทำกิจกรรมร่วมกัน

ให้น่าอยู่ น่าตื้นเต้น น่าสนุก มีวิวัฒนาการที่ดี ที่สร้างสรรค์ เติบโตขึ้น ต่อๆไปเอง ได้โดยอัตโนมัติ.

ความสุข ความเจริญ ก็จะเกิดขึ้นกับทุกๆบริบทของสังคมไทยเราต่อไป อย่างต่อเนื่องตลอดไป…

— #:P —

Advertisements

#%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98