การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Kaizen)

เต่าที่เดินได้ช้า แต่เดินอย่างสม่ำเสมอทำให้เกิด ความสูญเปล่า(Muda)น้อยกว่า  

และเป็นที่ปราถนามากกว่ากระต่ายที่ว่องไวที่ นำหน้าไปก่อน(Muri)

แล้ว หยุดเป็นครั้งคราว(Mura)เพื่องีบหลับ

ระบบการผลิตแบบโตโยต้า(TPS) จึงเป็นระบบที่พนักงานทั้งหมดมีลักษณะคล้ายกับเต่า เท่านั้น

— Ohno, 1988 —

Advertisements

#agile-software-development, #lean, #tps