ShuHaRi

Shu-Ha-Ri คือ หนทางแสวงหาความรู้ทางเทคนิค ชื่อนี้มาจาก Aikido แล้วอาจารย์ Alistair Cockburn นำเข้ามาอธิบายหนทางเพื่อแสวงหาความรู้ทางเทคนิค และหลักการ เพื่อพัฒนาซอฟแวร์

แนวคิดจะแบ่งขั้นตอนการเรียนรู้ของเราออกเป็น 3 ขั้นคือ

Shu – ขั้นต้น ให้เราเรียนรู้พื้นฐานเดิมจากอาจารย์ก่อน โดยเน้นไปที่วิธีการปฏิบัติแล้วทำตามรูปแบบที่อาจารย์สอนให้ได้ โดยไม่ต้องไปสนใจทฏษฎีที่อยู่เบื้อหลังมากนัก (เทียบได้กับ Practitioner)

Ha – ขั้นสอง ให้เราแตกการเรียนรู้ไปจากเดิม คือให้เริ่มเรียนรู้ทำความเข้าใจทฤษฏีที่อยู่เบื้องหลังหลักการ และหลักปฏิบัติพื้นฐานนั้นเพิ่มขึ้น ซึ่งขั้นนี้ให้เราแตกแขนงการเรียนรู้เทคนิคจากอาจารย์คนอื่นๆ ต่อไปด้วย โดยเริ่มจาก Shu เหมือนเดิมกับอาจารย์ใหม่ เทคนิคใหม่ (เทียบได้กับ Master)

Ri – ขั้นสุดท้าย เราจะไม่เรียนรู้จากผู้อื่น แต่ให้เรียนรู้จากการปฏิบัติของเราเอง สร้างหลักการ วิธีการปฏิบัติใหม่ของตัวเองขึ้นมา แล้วนำไปทดลองปฏิบัติ นำไปปรับประยุกต์ใช้กับตนเอง แล้วกลั่นมันออกมาเป็นเทคนิคใหม่ หลักการใหม่ที่ดีขึ้นจากเดิมต่อไป (เทียบได้กับ Expert)

ครับคุณก็สามารถอ่านแนวคิดนี้ ที่อธิบายได้ดีกว่า จากหนังสือ Agile Software Development ของอาจารย์ Alistair Cockburn

บทความนี้ผมปรับแต่งมาจาก ShuHaRi ของ อาจารย์ Martin Fowler

ขอบคุณครับ

–#:P–

Advertisements

#agile-software-development, #pattenrs, #shu-ha-ri