หน้าที่ของโปรแกรมเมอร์ แบบ #:P

หน้าที่ของ โปรแกรมเมอร์ ก็คือ ล่ามของสิ่งมีชีวิต กับ เครื่องจักรคอมพิวเตอร์ 

พวกเขาจะ แปลความหมายของสถานะ, พฤติกรรม, ความสัมพันธ์ และบริบท ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตใดๆนั้น

ไปใส่ให้กับเครื่องจักรคอมพิวเตอร์ ให้มันรู้ ให้มันเข้าใจ ให้มันแสดงตัวตน  และแสดงพฤติกรรม ตามแต่ที่สิ่งมีชีวิตนั้น ให้เป็นหรือ ต้องการ

และพวกเขาก็ยัง แปลความหมายของมัน เพื่ออธิบายสิ่งที่มันเป็น ให้สิ่งมีชีวิตนั้น รู้จัก เข้าใจ จะได้ใช้ประโยชน์ ตามความต้องการ

— #:P —

Advertisements