Empiricism

Empirical process control theory หรือ เรียกสั้นๆว่า Empiricism

คือ

การตัดสินใจเลือกกระทำ หรือ ปฏิบัติ โดยอยู่บนพื้นฐานของ ความรู้ที่ ถูกพิสูจน์แล้วด้วยประสบการณ์ว่าเป็นจริงเท่านั้น

{ #:P }

Advertisements