ScrumMaster ก็เหมือนนักบวช

ScrumMaster ก็เหมือน นักบวช 

กล่าวคือ

นักบวช ท่านไปที่แห่งหนใด ท่านก็ยังคงเป็น นักบวช

เช่นกัน

ScrumMaster คุณไปที่แห่งหนใด คุณก็ยังคงเป็น ScrumMaster

นักบวช สั่งสอนศาสนา พาคุณไปบรรลุตามเป้าหมายสูงสุด หรือไปสู่สภาวะสูงสุดที่แท้จริง ของแต่ละศาสนาได้

เช่นกัน

ScrumMaster สั่งสอน Scrum พาคุณไปเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดคือ Scrum Team อย่างแท้จริง ที่มีสภาวะของจิตวิญญาณแห่ง Scrum สถิตอยู่ตลอดเวลา ทุกลมหายใจเข้าและออก

นักบวช ต้องบวชกับ นักบวชอาวุโส อันเป็นอาจารย์ที่ได้รับการอนุญาตแล้วโดยกลุ่มผู้นำศาสนาอันเป็นที่ยอมรับเท่านั้น… ซึ่ง นักบวช ที่บวชแล้วเหล่านั้น มีความเข้าใจลึกซึ้งในหลักการของศาสนาได้ไม่เท่ากัน บางท่าน เข้าใจถึงแก่นแท้จริงของศาสนา สามารถสั่งสอนพาคุณไปบรรลุสู่สภาวะสูงสุดของศาสนานั้นได้ นักบวช บางท่านเข้าใจไม่ถึงแก่นแท้จริงนั้น ก็สั่งสอนคุณได้ แต่มิอาจพาคุณไปบรรลุเป้าหมายสูงสุดของศาสนานั้นได้

เช่นกัน

ScrumMaster ก็เหมือน นักบวช เหล่านั้นแล…

{ #:P }

Advertisements

#scrum