3 ขั้นสู่การ การวิเคราะห์ และออกแบบ model เชิงจริง แบบ #:P

โปรแกรมเมอร์ทั้งหลาย เจ้าจง เรียนรู้ 3 ขั้น นี้ไป… เมื่อพวกท่านพบเจอกับปัญหาให้ต้องแก้ไข เข้ามาไม่ว่าจะทางใด รูปแบบใด แล้วจำเป็นจะต้องออกแบบ model เชิงจริง(empirical)ขึ้นมา… ก่อนที่พวกท่านจะออกแบบ model เชิงจริงนั้นให้ ท่านจงแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ขั้น ดังนี้

[What]

ให้ท่านสร้างแบบจำลอง data ขึ้นมาพร้อมกับ บรรจุ attribute ของพวกมัน ตามที่มันเป็นอยู่จริงในขอบเขตปัญหาของท่านเท่านั้น

[Why]

ให้ท่านเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแบบจำลอง data ที่ได้จากขั้นแรก ตามที่มันเป็นอยู่จริงในขอบเขตปัญหาของท่านเท่านั้น

[How]

ให้ท่านกำหนดกฏข้อจำกัด, หน้าที่การทำงาน และ อธิบายกิจกรรมที่ร่วมกระทำกันในแบบจำลอง data ของท่านทั้งหมดให้ครบ ตามที่มันเป็นอยู่จริงๆในขอบเขตปัญหาของท่านเท่านั้น

{ #:P }

Advertisements