5-Whys… ทำไมคนเราถึงทุกข์?

ทำไมคนเราถึงทุกข์? วิเคราะห์ โดยถาม ทำไม 5 ครั้ง…

  1. ทำไม คนเราถึงทุกข์? เพราะ คนเราไม่เข้าใจความทุกข์
  2. ทำไม คนเราไม่เข้าใจความทุกข์? เพราะ คนเราเข้าใจว่าความทุกข์ไม่ให้ความสบายใจเหมือนกับความสุข
  3. ทำไม คนเราเข้าใจว่าความทุกข์ไม่ให้ความสบายใจเหมือนกับความสุข? เพราะ คนเราเลือกไปพบแต่ความสุขเพื่อความสบายใจก่อน มากกว่าพบกับความทุกข์
  4. ทำไม คนเราเลือกพบแต่ความสุขเพื่อความสบายใจก่อน มากกว่าพบกับความทุกข์? เพราะ คนเราคิดตัดสินใจเองได้ จึงสามารถเลือกได้ว่าจะทำไปใน ทางแห่งความสุข หรือไปใน ทางแห่งความทุกข์
  5. ทำไม คนเราคิดตัดสินใจเองได้ จึงสามารถเลือกได้ว่าจะทำไปใน ทางแห่งความสุข หรือไปใน ทางแห่งความทุกข์? เพราะ คนเราคือมนุษย์ที่มีสมองมากกว่า สัตว์ทุกชนิดบนโลกนี้ จึงสามารถ คิด รู้จำ เข้าใจ เรียนรู้ว่านี่ทำแล้วสุข นี่ทำแล้วทุกข์ ได้

สรุปการวิเคราะห์ ทำไมคนเราถึงทุกข์? ถึงรากเง้า โดยใช้เทคนิค 5-Whys ทำให้เรารู้ว่า ที่เราทุกข์ อยู่ทุกวันนี้ เพราะ เราคือมนุษย์ที่มีสมองมากกว่า สัตว์ทุกชนิดบนโลกนี้ จึงสามารถ คิด รู้จำ เข้าใจ เรียนรู้ว่านี่ทำแล้วสุข นี่ทำแล้วทุกข์ ได้ มนุษย์เราก็เลยไม่อยากทุกข์ ด้วยการ ตัดสินใจด้วยตัวเองว่าจะ เลือกเดินไปบนหนทางแห่งความสุข แต่อย่างเดียวเท่านั้น (อาจเรียกได้ว่านี่เป็นความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ก็ได้)

เมื่อมนุษย์เราเลือกเดินไปบนหนทางแห่งความสุขแต่อย่างเดียว จึงทำให้เรารู้จำ และยึดติด ความสุข แต่เพียงอย่างเดียว แล้วเมื่อเราได้พบเจอกับสิ่งที่ทำให้เราไม่สุขขึ้น อันเกิดจากความคาดหวัง รู้จำของเราเอง ว่านี่ เลือกทำอย่างนี้แล้วจะต้องสุขสิ สบายใจสิ แต่ผลออกมาไม่ได้ดังใจ ผิดหวัง ล้มเหลว สูญเสียไป เราจึงเรียกความรู้สึกที่เกิดขึ้นเหล่านั้นว่า ทุกข์ ยังไงล่ะ

นี่แหละคือ ความสุข ที่เรารู้จำ ยึดติด และเลือกทำอยู่เสมอๆ ตลอดช่วงชีวิตของเรา จึงไม่ต้องแปลใจว่าทำไม มนุษย์เราทุกคนทั่วโลก จึงพบเจอกับความทุกข์ได้อยู่เสมอ

ดังนั้น ความทุกข์ เกิดขึ้น เพราะเรา เลือกคิด ทำ และเชื่อยึดติดอยู่ว่า นี่แหละมีแต่ ความสุข นั่นเอง

ขอบคุณครับ

#:P

Advertisements

#5-whys, #lean