AgileTools: Swim lane Estimate

เครื่องมือนี้คืออะไร(What?)

Swim lane Estimate คือ เครื่องมือประมาณ(Estimate)กำลังของทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ว่าพวกเขาต้องใช้ขนาดความพยายาม(Effort)เท่าไร เพื่อจะทำให้ชิ้นงานหนึ่ง(Work Item) เสร็จสมบูรณ์ได้

เครื่องมือนี้ใช้ทำไม(Why?)

การประมาณกำลังโดยทีมพัฒนาเป็นสิ่งสำคัญ เพราะขนาดความพยายามที่ได้มา หมายถึง ความสามารถของทีมที่จะช่วยกันพัฒนาชิ้นงานหนึ่ง ไปเป็นผลิตภัณฑ์(Products) ได้หรือไม่ได้ เพื่อใช้ตัดสินใจพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อหรือหยุด ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ทันที

เครื่องมือนี้ใช้ยังไง(How?)

หน่วยของความพยายามเป็นเลขจำนวนเต็ม โดยให้มีลำดับของตัวเลขที่มีความแตกต่างกันในรูปแบบของ Fibonacci number ตัวอย่าง 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, …

1. ตีตารางเป็นช่องๆ แล้วใส่ขนาดของความพยายาม เรียกว่า Swim lane (ตัวอย่างแสดงดังภาพข้างล่าง)

Swimlane Estimate -1

2. ให้ทีมเลือกชิ้นงานที่จะใช้เปลียบเทียบ โดยเลือกชิ้นงานที่ ใช้ความพยายามกลางๆ ไม่ยาก ไม่ง่ายเกินไปนัก แล้ววางไว้ที่ช่องใช้ความพยายามเป็น 5 บน Swim lane (ตัวอย่างแสดงดังภาพข้างล่าง)

Swimlane Estimate -2

3. ให้ทีมเลือก ชิ้นงานที่เหลืออยู่ทั้งหมด วางบน Swim lane โดยให้ทีมช่วยกันพิจารณาเปลียบเทียบกับชิ้นงานแรกที่วางอยู่แล้วว่า จะต้องใช้ความพยายามทำให้ชิ้นงานนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ โดยเปลียบเทียบกับขนาดความพยายามของชิ้นงานที่วางอยู่ใน Swim lane นั้น มากกว่า หรือน้อยกว่า เท่าไหร่ ก็ให้วางลงไปใน Swim lane ตามขนาดความพยายามของช่องนั้น (ตัวอย่างแสดงดังภาพข้างล่าง)

Swimlane Estimate-3

หวังว่าเครื่องมือนี้คงจะเป็นประโยชน์กับการวางแผนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท่านนะครับ

ขอบคุณครับ

#:P

Advertisements

#agile-planning, #scrum