AgileTools: Impact Mapping

เครื่องมือนี้คืออะไร(What?)

Impact Mapping คือ เครื่องมือสำหรับแสดงภาพ mind-map เพื่อแสดงขอบเขต(scope) และสมมุติฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติ(feature) ในตัวผลิตภัณฑ์(product) มันถูกสร้างโดยการทำงานร่วมกันระหว่าง เจ้าของผลิตภัณฑ์, ลูกค้า, ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์, พนักงานในออฟฟิต หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในผลิตภัณฑ์ทั้งหมด กับ ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์

เครื่องมือนี้ใช้ทำไม(Why?)

เครืองมือ Impact Mapping ถูกนำเสนอโดย Gojko Adzic เขากล่าวว่า เราจะต้องทำซอฟแวร์เพื่อ “ส่งมอบคุณค่าอันแท้จริงที่ทำให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมาย, ไม่ใช่แค่คุณสมบัติ” ดังนั้นมันจึงเป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ เพื่อค้นหาคุณสมบัติ ที่ทีมพัฒนาจะต้องทำแล้วส่งมอบคุณค่าที่แท้จริงนั้นให้กับหน่วยธุรกิจ หรือลูกค้า หรือองค์กร ของพวกเขา นี่สิจึงเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของการพัฒนาคุณสมบัติต่างๆของผลิตภัณฑ์ ขึ้นมา

Impact Mapping จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้  เจ้าของผลิตภัณฑ์, ลูกค้า, ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในผลิตภัณฑ์ทั้งหมด เข้าใจเป้าหมายที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์ พร้อมกับ ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ก็จะเข้าใจด้วยว่าพวกเขาต้องทำอะไร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่แท้จริงนั้น ทำให้ทุกคนที่ทำงานร่วมกันทั้งหมดเห็นเป็นภาพเดียวกัน เข้าใจตรงกัน เพื่อไปยังเป้าหมายเดียวกันจึงเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธผลสูงสุด

เครื่องมือนี้ใช้ยังไง(How?)

จริงๆแล้ว Impact Mapping ก็คือ mind-map ชนิดหนึ่งที่ใช้อธิบายสิ่งที่ทีมพัฒนาจะต้องทำ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่แท้จริง เริ่มต้นไม่มีอะไร แต่มันจะค่อยๆแตกกิ่งก้านสาขาออกไปโดย เริ่มจาก เป้าหมายของธุรกิจ(Goal) ไปจนสุดที่ สิ่งที่ทีมพัฒนาจะต้องส่งมอบให้เพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น(Features ที่จะต้องส่งมอบ หรือ Deliverables ) แสดงดังภาพข้างล่าง

mind-map-impact-mapping-1

พิธีกรรมเริ่มต้นนั้น จะต้องนำผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในผลิตภัณฑ์ทั้งหมด กับ ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ มาอยู่ด้วยกันก่อนโดยจะต้องมีผู้ดำเนินรายการ อาจจะเป็น ครู Scrum (ScrumMaster) หรือ Agile Coach หรือ Facilitator จากภายนอกก็ได้ โดยยิงคำถาม Why?, Who?, How? และ What? เพื่อให้ได้มาซึ่ง Goal, Actors, Impacts และ Deliverables ตามลำดับ ขั้นตอนมีดังนี้

1. ทำไม (Why?) คือ เป้าหมายทางธุรกิจ(Goal) หรือสมมุติฐาน(hypothesis)บางอย่างที่เราต้องการให้เกิดขึ้น เช่น การตัดสินใจพิจารณาสินเชื่อต้องแม่นยำขึ้น 80%, เพิ่มปริมาณคนเล่นเกมส์ให้ได้ 20%

ขั้นตอนนี้สำคัญ เป้าหมายจะต้องเป็นสิ่งที่ทีมทำได้จริง(actionable) และสามารถทดสอบวัดผลได้ด้วย(testability) คำถามเพื่อให้ได้ เป้าหมาย เช่น ทำไมเราจึงต้องทำเป้าหมายนี้ให้สำเร็จให้ได้? คำตอบที่ได้ก็คือ เป้าหมายของเราครับ

จริงๆแล้วเราสามารถใช้ 5-Whys กับ Root-Cause Analysis (RCA) ค้นหาเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อไขปัญหาก็ได้

ตัวอย่าง เมื่อตั้งคำถามว่า ทำไมรายได้จากเกมส์ของเราถึงเพิ่มขึ้นครับ คำตอบที่ได้เช่น มันเป็นเพราะว่า ปริมาณคนเล่นเกมส์เพิ่มขึ้น เพื่อให้เป้าหมายสมบูรณ์ จึงถามต่อว่า ภายในเดือนนี้เราจะสามารถทำให้ผู้เล่นเกมส์รายใหม่เพิ่มขึ้นได้ร้อยละเท่าไหร่ เพื่อให้ รายได้ของเราเพิ่มขึ้น 20% ดังนั้นเราจะได้คำตอบ ที่วัดผลได้คือ เพิ่มปริมาณคนเล่นเกมส์ให้ได้ 20% เขียนเป็น Impact Mapping ได้แบบนี้

mind-map-impact-mapping-0

2. ใคร (Who?) คือ ผู้กระทำ(Actors)ทั้งหมดที่สามารถมีอิทธิพลต่อผลลัพย์จากเป้าหมายนั้น ตัวอย่างเช่น เมื่อถามว่า มีใครหรืออะไรบ้างที่ได้รับผลกระทบจากการ เพิ่มปริมาณคนเล่นเกมส์ให้ได้ 20% ก็ช่วยๆกันตอบ คำตอบที่ได้คือ ผู้เล่นใหม่, ผู้เล่นเดิม, และ ผู้คนใน Social Network ก็เขียนเป็น ภาพ Impact Mapping แบบนี้

mind-map-impact-mapping-2

3. อย่างไร (How?) คือ ผู้กระทำเหล่านั้นได้รับ ผลกระทบ(Impacts) อย่างไรกันบ้างหละ ที่ทำให้เราบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

ตัวอย่าง การค้นหาให้ผู้ดำเนินรายการถามคำถาม เช่น ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดนั้น ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างครับ คำตอบที่ได้ก็อาจจะเป็น แสดงด้วย Impact Mapping แบบนี้ครับ

mind-map-impact-mapping-3

4. อะไร (What?) สุดท้ายแล้วก็คือ สิ่งที่ทีมพัฒนาจะต้องทำทั้งหมด(scope ของ project) แล้ว ส่งมอบผลิตภัณฑ์(Deliverables)ไปยังผู้ที่กระทำให้ผลกระทบ หรืออะไร(what)ที่ ทีมจะส่งมอบเพื่อทำให้ how นั้นเกิดขึ้นกับ who เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของพวกเขาได้นั่นเอง

คำถามตัวอย่างเช่น อะไรบ้างที่เราจะะสามารถทำได้เพื่อทำให้เกิดผลตาม impact ต่างๆนั้นกันเล่า? คำตอบแสดงตามภาพ Impact Mapping ข้างล่างนี้ครับ

mind-map-impact-mapping-4

ก็ตัวอย่างอาจจะจัดกลุ่ม หรือวิเคราะห์ได้ไม่ดีนะครับ เพราะมันเป็นแค่ตัวอย่าง โดยของจริงแล้วทุกคนที่อยู่ในการทำกิจกรรม Impact Mapping จะช่วยกันคิด วิเคราะห์ จนทำให้ภาพที่อออกมากระชับ และเข้าใจง่ายกว่าตัวอย่างที่ผมแสดงให้ดูนี้มาก

ดูอีกตัวอย่างที่ดีกว่า เพราะผมก็ทำล้อแบบของเขานี้มาอีกต่อหนึ่งครับ

mind-map-impact-mapping-5

หวังว่าเจ้าเครื่องมือ Impact Mapping นี้น่าจะมีประโยชน์ช่วยวิเคราะห์ร่วมกันระหว่างเจ้าของปัญหา ก็คือลูกค้า หรือคนทำงานในองค์กร หรือสังคมของเราที่เต็มไปด้วยปัญหา กับ ผู้แก้ไขปัญหา ก็คือ ทีมพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างผลิตภัฒฑ์ที่ใช้แก้ไขปัญหา ให้สามารถค้นหาความต้องการเพื่อพัฒนาผลิตภัฒฑ์ที่สามารถใช้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด เป็นการตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริง นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายสูงสุดร่วมกันนั่นเอง ลองนำไปประยุกต์ใช้ดูนะครับ

อ่านเพิ่มเติม Impact Mapping: Making a Big Impact with Software Products and Projects

ขอบคุณครับ

#:P

“ทำไมเราจึงต้องคิดอย่างมีประสิทธิผลสูงสุดด้วย?

เป็นเพราะว่า เรามีทรัพยากรอยู่อย่างจำกัดยังไงล่ะ”

Advertisements

#agile, #scrum