AgileTools: Retrospective

Retrospective

เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาปรับปรุงการทำงานของทีมให้ดีขึ้น หรือ เป็นกิจกรรมที่จะทำให้ทีมได้เรียนรู้ร่วมกัน ได้ระดม ได้แชร์ความคิดเห็น, อารมณ์ ต่างๆให้ทุกคนในทีมพัฒนาได้รับรู้ร่วมกันในกิจกรรมการทำงานทั้งหมดของทีมที่ผ่านมา เพื่อนำสิ่งเหล่านั้นมาตัดสินใจกันว่าจะ คงไว้ หรือกำจัดออกไป หรือทำให้มันดีขึ้นได้อีก ซึ่งเป็นการพัฒนาให้ทีมทำงานได้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพิ่มยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดไป(Continuous Improvement)

กิจกรรมใน Retrospective

กิจกรรม Retrospective จะใช้เวลานานเท่าไหร่(time-box) นั้นขึ้นอยู่กับ จำนวนคน, ความซับซ้อนของเครื่องมือที่ใช้พัฒนาผลิตภันฑ์, ระยะเวลาพัฒนาผลิตภันฑ์ ตัวอย่างเช่น Scrum จะขึ้นอยู่กับความยาวของ Sprint คือ ถ้า Sprint หนึ่งเท่ากับ 1 สัปดาห์ จะใช้เวลา Retrospective 45 นาที

กิจกรรม Retrospective จะแบ่งเป็น 5 กิจกรรม (กำหนดเวลาตามร้อยละที่ระบุไว้ในวงเล็ปแล้ว) ดังนี้

  • Set the Stage(5%): จุดประสงค์ของขั้นตอนนี้ เพื่อให้ทีมตั้งใจไปที่ปัญหาที่แท้จริง ไม่ใช่การกล่าวตำหนิกัน เหมือนกับขั้นตอนที่ใช้สลายพฤติกรรมที่ไม่เกี่ยวกับเป้าหมายของการร่วมทำกิจกรรม Retrospective, เครื่องมือสำหรับกิจกรรมนี้ เช่น Focus No/Focus Off
  • Gather the Data(30-50%): จุดประสงค์ของขั้นตอนนี้ เพื่อช่วยกันแสดงปัญหาออกมากให้มากที่สุด แล้วเก็บมาแสดงให้เห็นภาพของปัญหาของทุกๆคนได้ว่ามีอะไรบ้างทั้งหมด, เครื่องมือสำหรับกิจกรรมนี้ เช่น Timeline with Color Code Dots
  • Generate Insights(20-30%): จุดประสงค์ของขั้นตอนนี้ เพื่อช่วยกันวิเคราะห์ อธิบายรายละเอียดของปัญหา ทำความเข้าใจ แล้วหาเหตุที่แท้จริง ที่ทำให้ปัญหามันเกิดขึ้น, เครื่องมือสำหรับกิจกรรมนี้ เช่น Patterns and Shifts
  • Decide What to Do(15-20%): จุดประสงค์ของขั้นตอนนี้ เพื่อช่วยกันลงคะแนน ได้ข้อตกลงร่วมกัน ว่าจะเลือกเหตุของปัญหาใดมาลงมือทำ และทำอย่างไร ในการทำงานครั้งต่อไป กิจกรรมของส่วนนี้ก็เหมือนกับคำกล่าวที่ว่า “เข้าใจตรงกันนะ”, เครื่องมือสำหรับกิจกรรมนี้ เช่น Prioritize with Dots
  • Close the Retrospective(10%): จุดประสงค์ของขั้นตอนนี้ ต้องการเก็บผลตอบกลับในสิ่งที่เราทำกิจกรรม Retrospective เพื่อใช้ปรับปรุงกิจกรรมนี้ในครั้งต่อไป, เครื่องมือสำหรับกิจกรรมนี้ เช่น +/Delta

สรุปตารางเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในแต่ละส่วนในกิจกรรม Retrospective

ActivitiesByRetrospective

ที่มาจากหนังสือ Agile Retrospectives: Making Good Teams Great เป็นหนังสือที่ดีมากๆนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง ต้องเอามาอ่านกันครับ

ขอบคุณครับ

#:P

Advertisements

#agile, #scrum