Deming Cycle

Deming Cycle หรือ ในชื่อที่รู้จักกันทั่วไปว่า PDCA ก็คือ ขั้นตอนสำหรับ ทดลองทำบางอย่างก่อนนำไปปรับใช้งานจริง เพื่อทำให้กระบวนการดีขึ้น หรือ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภันฑ์ หรือ บริการ หรือ แก้ปัญหาบางอย่าง มีอยู่ 4 ขั้นตอน ตามนี้

  • วางแผน(Plan): วางแผนสิ่งที่จะทำขึ้นมาก่อน ขั้นนี้ให้มั่นใจว่าสิ่งที่คิดขึ้มานั้น ทำได้จริง ก็ไปขั้นต่อไปได้เลย
  • ทำ(Do): ลองทำดูให้เกิดขึ้นมาให้ได้ ถ้าทำได้ ก็ไปขั้นต่อไป
  • ตรวจสอบ(Check): ตรวจสอบสิ่งที่ทำขึ้นมา ถ้าใช้ได้ ก็นำไป ขั้นต่อไป
  • นำไปทำจริง(Act): นำสิ่งที่ทำนั้น ไปทำกันจริงๆได้เลย

ตัวอย่าง ในการพัฒนาซอฟแวร์ ใช้ เพื่อพิสูจน์ว่า ชิ้นงานนี้ สามารถ เพิ่มคุณภาพบางอย่างของผลลัพย์ในตัวผลิตภันฑ์ ของลูกค้าหรือไม่

  • วางแผน: กำหนดสมมติฐานก่อน เมื่อลูกค้าตัวอย่างได้ทดลองใช้งานผลิตภันฑ์ต้นแบบ(Prototype/Mock-up)ของเราแล้ว จะตอบพึงพอใจมาก เกิน 80%
  • ทำ: นำผลิตภันฑ์ต้นแบบไปให้ลูกค้าตัวอย่าง ทดลองใช้ แล้วให้คะแนนความพอใจ 1, 2, 3 โดย 3 คือ พึงพอใจมาก
  • ตรวจสอบ: นับคะแนนความพึงอใจจากลูกค้าตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ถ้าเกิน 80% ก็นำสินค้าต้นแบบนี้ไปพัฒนาขายจริงจังเลย(Go) และถ้าไม่ก็หยุด(No Go)
  • นำไปทำจริง: นำสิ้นค้าต้นแบบไป พัฒนาขายจริงจัง

วิธีการนำ PDCA ไปใช้นั้นขึ้นอยู่กับบริบทของงาน หรือปัญหาของเราด้วยนะครับ ลองนำไปประยุกต์ใช้ดูครับ

ขอบคุณครับ

#:P

 

Advertisements