องค์กรจะมีความได้เปรียบเชิงการแข่งขันได้ด้วยเทคโนโลยี่ สิ่งที่ต้องทำก่อนคือ

องค์กรจะมีความได้เปรียบเชิงการแข่งขันได้ด้วยเทคโนโลยี่ สิ่งที่ต้องทำก่อนคือ

  • กำหนด Product Owner ผู้ที่ทำหน้าที่วางแผน release, เนื้อหา และ กำหนดความสำคัญของ product ในแต่ละ sprint
  • สร้าง Team ที่พัฒนา product feature ที่สมบูรณ์ได้เลย และให้เอา แผนกที่ทำงานเฉพาะหน้าที่ออกไป เช่น Test, QA department
  • กำจัด Level-1 manager ออกไป
  • ส่วน manager ที่เหลือให้เปลี่ยนแนวคิดจาก Command & Control ให้เป็น Coaching & Mentoring
  • สร้าง programmer ที่เชี่ยวชาญให้เป็นครูผู้สอนทีมด้วยเทคนิค Extreme Programming(XP) เช่น TDD, Energized Work
  • การตัดสินใจที่สำคัญ เช่นการเลือก Scrum Masters จะถูกสร้างโดย Self-Organising feature teams

ที่มา: Large Scale Scrum (LeSS) @ J.P. Morgan

Advertisements

#agile, #scrum