Agile Thinking: 5 หลักการปฏิบัติใช้คิดวิเคราะห์แก้ปัญหาแบบยั่งยืน

เครื่องมือทั้ง 5 นี้จะทำให้ทีมของคุณ มีสันดานที่ Agile โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะทำให้พวกเขาทีความ ร.. เร็วส์ และ ข.. แข็งแกร่ง เพิ่มขึ้นมากหลายเท่า เพื่อช่วยเหลือคุณพัฒนาซอฟแวร์

Pair Programming:  เพิ่มหลังสมองเป็น 2 เท่า โดยการให้พวกเขาทำงานเป็นคู่ วิธีทำคือ คนหนึ่ง เป็น driver ทำหน้าที่ coding เพื่อทำเป้าหมายให้บรรลุโดยเร็ว และ อีกคนหนึ่งเป็น navigator มีหน้าที่วิเคราะห์ code นั้นเพื่อเป้าหมายในระยะยาว คือ อ่านง่าย, แก้ไขง่าย เป็นต้น

Energized Work: ทำงานให้สุด และพักผ่อนให้สุด วิธีการคือ ทำ หยิน-หยาง ให้สมดุล โดย เติมหยิน คือ ในเวลางาน มีสติอยู่ที่งานเท่านั้น และ เติมหยาง คือ เมื่อเลิกงานให้ พักผ่อนเต็มที่ ดื่ม เล่นกีฬา เที่ยวให้สุดๆไปเลย และรักษา หยิน-หยาง ให้สมดุลต่อเนื่องไป

Informative Workspace: จัดพื้นที่สร้างสรรค์เฉพาะ สำหรับทีมพัฒนา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในซอฟแวร์ เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นกันว่า สิ่งใดควรทำต่อไป, สิ่งได้ไม่ควรทำ และสิ่งใดน่าจะทำให้ดีขี้นได้ ตัวอย่าง พื้นที่สร้างสรรค์นี้ เป็นที่โล่งๆ มีกระดาน whiteboard เขียนตรงกลาง, ปากกาเมจิคหลากสี และ Post It จัดเตรียมไว้

Root-Cause Analysis: เป็นเครื่องมื่อช่วยค้นหารากเหง้าของปัญหา เพื่อดำเนินการแก้ไข ที่ต้นเหตุของปัญหาที่แท้จริง

Retrospective: สร้างโอกาสให้ทีมพัฒนาได้ทบทวนสิ่งที่ผ่านมา ให้มีส่วนร่วมช่วยกันวิเคราะห์ และปรับปรุงกระบวนการทำงานของพวกเขาให้ดีขึ้น อยู่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อความยั่งยืน 

#:P

 

Advertisements