AgileDevelopment: Emergent Design

Emergent Design

การค้นพบ หรือการปรากฏขึ้น ของการออกแบบที่แปลกใหม่ หรือแตกต่างไม่เคยพบ ไม่เคยเจอมาก่อน แต่มันมีความเชื่อมโยงกันในโครงสร้าง, รูปแบบ และคุณสมบัติ ซึ่งถูกค้นพบขึ้นในระหว่างกระบวนการออกแบบ และทดลอง หรือปฏิบัติจริงๆอยู่ โดยมันอยู่บนพื้นฐานของการตัดสินใจและ จัดการด้วยตนเอง (self-organizing) ในระบบที่มีความซับซ้อน (complex system)

#:P

ที่มา: Emergence

Advertisements

#emergentdesign