Scrum นั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยคุณค่าแห่ง Agile

จาก Agile Value ทั้ง 4 ที่คน Agile ต้องลำดับให้มันสำคัญทุกๆครั้งที่มีการตัดสินใจลงมือทำงานอยู่เสมอนั้น มันได้ถูกควบรวมอยู่ใน Scrum ทั้งหมดแล้ว อธิบายไปตามลำดับ ดังนี้

คุณค่าของ คนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ และการทำงานร่วมกันนั้น สำคัญกว่า กระบวนการ และ เครื่องมือ

ใน Scrum เราแยกส่วนการทำงานออกเป็น 2 วัตถุประสงค์ มอบให้กับ 2 บทบาทหลัก ได้แก่ Product Owner(PO) เพื่อคิดค้นแนวคิดที่มีคุณค่าสูงสุด และ Team Development เพื่อสร้างแนวคิดนั้นด้วยวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งสองบทบาทสื่อสาร และทำงานร่วมกันด้วย Product Backlog, Sprint Backlog และกิจกรรมต่างๆของ Scrum ที่ได้กำหนดไว้ ได้อย่างกลมกลืนเพราะ Scrum ได้กระจายอำนาจการจัดการงานทั้งหมด อันจะทำให้เกิดคุณค่าสูงสุด และประสิทธิภาพสูงสุง ของผลิตภัณฑ์นั้น ด้วยกฎ, กิจกรรม และเอกสารที่น้อยที่สุด เพื่อให้ทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์แล้ว

Scrum ไม่สนใจว่า PO หรือ Team จะใช้เครื่องมือ หรือ กระบวนการทำงานของพวกเขาอย่างไร เพราะเรา ได้แบ่งหน้าที่การทำงานตามความเชี่ยวชาญเฉพาะ และการทำงานร่วมกันไว้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดแล้ว

คุณค่าของ ซอฟแวร์ที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงนั้น สำคัญกว่า เอกสารที่กำหนดทุกอย่างไว้สมบูรณ์แบบ

Scrum แปลง PB ผ่าน Sprint ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์อันมีคุณค่าสูงสุดเพื่อส่งมอบให้แก่ PO, ลูกค้า, หรือผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดเวลาในทุกๆ Sprint ดังนั้นในแต่ละ Sprint PO, ลูกค้า, หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะมั่นใจได้แน่ๆ เลยว่า พวกเขาจะได้รับ ซอฟแวร์ที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง อยู่เสมอ และอาจจะมี เอกสารที่กำหนดทุกอย่างไว้สมบูรณ์แบบ แล้วออกมาด้วยก็ได้ ถ้าพวกมัน มีคุณค่ากับ PO, ลูกค้า, หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

คุณค่าของ ประสบการณ์ของลูกค้านั้น สำคัญกว่า การต่อรองให้เป็นไปตามสัญญา

ที่ Scrum กิจกรรม Product Grooming / Refinement นั้น PO มีสิทธิขาดแต่เพียงผู้เดียวที่จะจัดการ Product Backlog(PB) ได้ ดังนั้นด้วยหน้าที่ของ PO ที่จะต้องรู้ซึ้งถึงคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์ อันกำเนิดมาจากประสบการณ์ของลูกค้าโดยตรงจึงทำให้ PB มีคุณค่าอย่างแท้จริง ด้วยการควบคุมชิ้นงานที่คั่งค้างด้วยความยาวของ Sprint ที่แน่นอนนั้น จึงทำให้ PO สามารถ เพิ่ม, แก้ไข, ลบออก PB ของเขาได้โดยอิสระ เพื่อให้ PB ยังคงคุณค่าสูงสุดไว้ รวมทั้ง ตามสัญญาที่ได้ตกลงไว้ร่วมกันหลังจบ Sprint

คุณค่าของ การเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ในปัจุบันนั้น สำคัญกว่า การต้องทำตามแผนที่วางไว้

Scrum ตอบรับทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอน ระยะแรก PO สามารถคิด, เติมรายละเอียด, แก้ไข, และเอา PB ออกได้ตามต้องการบนข้อมูลข่าวสารและสภาวะการณ์ในขณะนั้น แม้ว่า Team กำลัง Sprint อยู่ก็ไม่กระทบต่อแผนที่วางไว้ร่วมกันกับ Team เลยแม้แต่น้อย หรือแม้กระทั้งว่า PO นั้นพบเจอการเปลี่ยนแปลงของตลาด ที่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน จนต้องขอหยุด Sprint นั้นก็สามารถทำได้ด้วยการ ยกเลิก Sprint นั้นทันที

ในระหว่าง Sprint Team มีความสามารถปรับทิศทางการทำงานของตนเองได้ในทุกๆวัน โดยผ่านกิจกรรม Daily Meeting เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันกับ PO ที่สัญญาร่วมกัน ที่กิจกรรม Sprint Review และแม้ว่า Team ใกล้จะจบ Sprint อยู่แล้ว แต่คาดว่าจะเสร็จไม่ทัน Sprint นี้แน่ๆ ทีมก็สามารถ พบ PO เพื่อต่อรองให้เกิด Sprint Review ตามการตัดสินใจของ PO ได้ หลังจบ Sprint Review แล้วเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาใน Sprint นั้น ก็จะถูกนำเข้าไปทบทวนเพื่อปรับปรุง กระบวนการ และสภาวะแวดล้อมการทำงานของ Team ทั้งหมดว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำแล้วดี, อะไรที่ต้องปรับปรุง แล้วตกลงร่วมกันว่าจะพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อให้กระบวนการ และสภาวะแวดล้อมในการทำงานของทีมให้ดีขึ้นได้ใน Sprint ต่อๆไป

ดังนั้น Scrum จึงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยคุณค่าแห่ง Agile เพราะมันได้ถูกออกแบบมาจากทฤษฎี Empiricism ที่จะต้องประกอบด้วยคุณลักษณะสำคัญ 3 ประการนั่นคือ Transparency, Inspection, และ Adaptation รวมถึง Scrum Team ยังมีคุณสมบัติ Self-Organized และ Cross-Functional Team อีกด้วย

ขอบคุณครับ

#:P

Advertisements

#scrum