“ความเรียบง่าย” ในแบบ #:P

เมื่อเรากล่าวถึง ความเรียบง่าย

ในความเรียบง่าย แบบของเรานั้น จะต้อง ประกอบไปด้วย

น้อยๆ หมายความว่า ทำน้อย แต่ได้ผลมากๆ, ทำให้น้อยที่สุด เพื่อให้บรรลุผลตามต้องการที่สำคัญที่สุด หรือ การลงมือทำงาน ให้น้อยที่สุด แต่มีมูลค่ามากที่สุดนั่นเอง เราจึงเรียกว่า น้อยๆ

กลมกลืน หมายความว่า ให้พิจารณาดูภายใน จากสิ่งที่เราทำ, ทีมงานของเรา, หรือ องค์ประกอบภายในชิ้นงานแต่ละชิ้นที่นำมาประกอบกันเป็นชิ้นสมบูรณ์นั้น มันช่างชัดเจน มีความหมายเฉพาะตัว มีความสัมพันธ์กัน ทำงานร่วมกันได้อย่างต่อเนื่อง ลงตัว ต้องอธิบายได้ง่าย สอดคล้องสมเหตุสมผลกัน เมื่อพิจารณาดูภายใน แบบนั้นแหละเราจึงเรียก กลมกลืน

เป็นธรรมชาติ หมายความว่า ให้พิจารณาจากภายนอก ออกจากสิ่งที่เราทำ, ทีมของเรา, หรือ ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์นั้นว่า มันเข้ากับสิ่งแวดล้อมภายนอก ได้อย่างลงตัว ดูเป็นธรรมชาติ ไม่ขัดแย้งกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมภายนอก และสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับ สิ่งแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป ได้อย่างยั่งยืน เป็นไปตามธรรมชาติ  ไม่ทำลายกัน แบบนั้นแหละเราจึงเรียก เป็นธรรมชาติ

ความเรียกบง่าย แบบของเรา #:P ต้อง น้อยๆ, กลมกลืน, และ เป็นธรรมชาติ

#:P

 

Advertisements