บรรลุใน Agile ต้องประกอบด้วย 3 สิ่งสมบูรณ์พร้อม… ในแบบของ #:P

บรรลุใน Agile ต้องประกอบด้วย 3 สิ่ง ได้แก่

องค์ประกอบหนึ่ง ความเข้าถึงใน คุณค่า (Values) เป็นระดับที่เข้าถึงได้แบบละเอียดสุด คุณค่าเปรียบเเสมือนเข็มทิศสู่เป้าหมาย ใช้แสดงทิศทางของสิ่งที่เราต้องการที่สุด นำเราไปสู่เป้าหมาย ไปสู่ความสำเร็จได้

องค์ประกอบสอง ความเข้าใจใน หลักการ (Principles) เป็นระดับความเข้าใจได้แบบหยาบไปครึ่งหนึ่ง หลักการเปรียบเเสมือนกาว มันจำเป็นต้องใช้เชื่อมต่อ และยึดติด กับอีกส่วนหนึ่งสำคัญ นั่นก็คือ

องค์ประกอบสาม ความความรู้ใน การปฏิบัติ (Practices) เป็นระดับความรู้แบบหยาบสุด การปฏิบัติเปรียบเสมือนการลงมือทำด้วยกายหยาบของเรา ด้วยแบบแผน(Patterns) อันเกิดจากการเรียนรู้แล้วปรับตัวให้เข้ากับสถานะการณ์ปัญหา ณ. ขณะนั้น เพื่อตัดสินใจลงมือกระทำให้สิ่งที่เราต้องการนั้น บังเกิดผลปรากฏบนโลกหยาบๆของเรา ไปตามทิศทาง ที่ถูกต้องได้ดั่งใจปรารถนาของเรา…

VPP นี่แหละ! ครบถ้วนสมบูรณ์… กล่าวอย่างใด อย่างหนึ่ง เข้าใจอย่างใดก่อนหลังนั้น ไม่สำคัญ ไม่ผิด แต่แค่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้ง 3 ส่วน ท่านจึงมิอาจ บรรลุใน Agile ได้ ขณะนั้น…

#:P

อ่านสิ่งที่เกี่ยวข้อง Scrum Manager 3

Advertisements