Agile Project Management Patterns: Values, Principles และ Practices (VPP)

image

เริ่มต้น Product Owner (PO)** หรือ ลูกค้า (Customer) จะสร้าง Product Backlog ที่ประกอบไปด้วยรายการของเรื่องราว (Stories) ที่ทุกชิ้นจะต้องมีคุณค่า (Values) โดยออกสำรวจ(Scraping) เรื่องราวจากผู้คน (People), กระบวนการ (Process) และ เทคโนโลยี่ (Technology)* ที่อาศัยอยู่ในโลกแห่งความจริง (Real World)

เมื่อได้ Product Backlog มาแล้ว PO จะเล่าเรื่อง (Storytelling) เกี่ยวกับ ข้อเสนอคุณค่า (Value Proposition)  จากรายการเรื่องราวทั้งหมดใน  Product Backlog ให้ Team Development เข้าใจ

เมื่อ Team Development ** เข้าใจเรื่องราวใน  Product Backlog ทั้งหมดแล้ว พวกเขาจะวางแผนสปรินต์ส่วนที่ 1 (Sprint Planning Part 1) ประมาณกำลัง ที่ต้องใช้ในการเปลี่ยน Product Backlog ให้เป็น Product ที่ประกอบไปด้วยข้อเสนอคุณค่าครบสมบูรณ์ ตามที่ PO ได้เล่าเรื่องไว้

เมื่อ Team Development วางแผน สปรินต์ส่วนที่ 1 เสร็จแล้วก็ จะนำไปให้ PO พิจารณาตัดสินใจต่อ PO ก็จะเลือกเรื่องราวใน Product Backlog ที่ตนเองคิดว่ามีคุณค่าสูงสุด และใช้ต้นทุนการพัฒนาที่ได้จากการประมาณกำลังของทีมจากวางแผนสปรินต์ส่วนที่ 1 ต่ำที่สุด โดย PO จะลำดับความสำคัญ (Prioritize) โดยใช้หลักการ (Principles) Minimum Viable Product (MVP) เพื่อพิจารณาตัดสินใจลำดับรายการเรื่องราวใน Product Backlog จากคุณค่าสูงสุด ไปถึงต่ำสุดเสมอ

หลังจากนั้น Team Development จะนำ Product Backlog ที่ลำดับสำคัญแล้วมาวางแผนสปรินต์ส่วนที่ 2 (Sprint Planning Part 2) กันต่อโดยจะหยิบเรื่องราวทีละเรื่องจาก Product Backlog ที่ลำดับบนสุดเสมอ แล้วไล่ลงมาเรื่อยๆ เข้ามาใน Sprint Backlog โดย Team Development จะสร้างงานด้วยแบบแผน(Patterns)จากประสบการณ์ของตน ภายใต้เรื่องราวที่หยิบมา แล้วประมาณสิ่งที่ต้องทำเป็นชั่วโมง โดยที่ชั่วโมงในงานทั้งหมดของทีมรวมกันแล้วต้องไม่ให้เกิน 1  อาทิตย์  เพื่อทำให้ Product Backlog อย่างน้อยหนึ่งเรื่องราวเสร็จสมบูรณ์จริงๆ

ในขณะสปรินต์ Team Development จะพบปะรายวัน (Daily Meeting) ร่วมกัน เพื่อปรับปรุงงาน ประเมินเวลางานเดิมหรือ ประมาณเวลางานใหม่ พร้อมทั้งเล่าเรื่องของตนเองให้สมาชิกในทีมฟังว่าตนเองได้ทำอะไร, จะทำอะไรต่อไป และมีปัญหาอะไรในการทำงานก็แบ่งปันเรื่องราวกันเพื่อช่วยกันแก้ไข ปรับปรุงงานใน Sprint Backlog ร่วมกัน ทำอย่างนี้ทุกวัน

เมื่อหมด 1 อาทิตย์แล้วสปรินต์จะหมดเวลาสปริตน์ก็จะจบลงทันที หลังจากจบสปริตน์ Team Development จะนำเรื่องราวที่ได้ทำเสร็จแล้วทั้งหมดกลายเป็น Product ไปนำเสนอให้ PO ดู ทีมก็จะเล่าเรื่องโดยใช้ Product นั้นนำเสนอไปทีละเรื่องจนเสร็จ

หลัง Team Development นำเสนอ Product ที่เสร็จในปัจจุบัน เสร็จแล้ว PO ก็จะนำกลับไปพิจารณา และปรับปรุง Product Backlog ให้มีประสิทธิผล (effectiveness) ของตนเองอีกต่อไป

ในขณะนั้น Team Development ก็จะเตรียมพบปะทบทวนสิ่งที่ตนเองกระทำในสปรินต์ที่ผ่านมา ด้วยกิจกรรม Retrospective เพื่อปรับปรุงแบบแผนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ(efficiency) เพิ่มขึ้นได้กับสปรินต์ต่อไป

กลับไปทำซ้ำที่จุดเริ่มต้น

จากทั้งหมดนี้ คือ แบบแผน (Patterns) ของ การจัดการโครงการแบบ Agile ด้วย คุณค่า(Values), หลักการ (Principles) และ การปฏิบัติ (Practices) หรือ  ย่อๆว่า VPP ผมนำเสนอไว้เพื่อใช้เป็นหลักการในการนำเสนอ คุณค่า, หลักการ และ การปฏิบัติ แห่ง Agile ไปทีละเรื่องต่อๆไปของผมเอง

ขอบคุณครับ 

#:P

* Customer Experience = People + Process + Technology

** Product Owner ในที่นี้อาจรวม ผู้ที่เกียวข้องในโครงการด้วยเช่น หุ้นส่วน, ลูกค้า, ผู้ใช้  โดยให้  Product Owner เข้าใจเป็นตรงกันเป็นทางเดียวกัน เพื่อเป็นตัวแทนให้ตัดสินใจเพียงคนเดียว

อ่านเพิ่มเติม:

ทางสายเอก ทางที่สั้นสุด แห่งการพัฒนาโครงการ หรือ โปรดักส์ ในแบบของ #:P

บรรลุใน Agile ต้องประกอบด้วย 3 สิ่งสมบูรณ์พร้อม… ในแบบของ #:P

Advertisements

#agile, #scrum, #vpp, #xp