eXtreme Programming (XP) Values: ค่านิยม 4 ประการแห่ง XP

ค่านิยม 4 ประการแห่ง XP

.

การสื่อสาร (Communication)

เราทำงานร่วมกันตลอดเวลา ดังนั้น เราจึงมีการสื่อสารแบบเห็นหน้ากันแบบซึ่งๆหน้า, บุคคลต่อบุคคล และตกลงร่วมกันแบบตรงๆต่อกัน เพราะเราเชื่อว่าการสื่อสารแบบนี้มีประสิทธิผลที่สุด

เรียบง่าย (Simplicity)

เราทำงานร่วมกันทีละน้อยเราจึงเน้นงานที่อยู่ตรงหน้า ดังนั้นผลงานที่ออกมาจึงดี่ที่สุดภายใต้ข้อจำกัดที่เราสามารถทำได้ในขณะนั้น เราจึงรู้ข้อจำกัดของเราเพื่อปรับปรุงผลลัพย์ให้ดีขึ้นด้วยการทำงานที่น้อยลงเรียบง่ายกว่าในครั้งต่อๆไป

ผลตอบรับ (Feedback)

เรารับทุกผลตอบรับ จากผลลัพย์ จากการทำงาน เพื่อการปรับปรุงการทำงานร่วมกันของเรา และสิ่งนี้ทำให้พวกเราเคารพกันและกัน และ ผลตอบรับ จากผลลัพย์ของลูกค้า เพื่อปรับทิศทางในผลลัพย์ของพวกเราให้ ปรับตัวเข้าหาความต้องการอันเป็นคุณค่าของลูกค้าที่แท้จริง ได้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง

ความกล้าหาญ (Courage)

เรามีการจัดการด้วยตัวพวกเราเอง และทำงานร่วมกันกับลูกค้าของพวกเรา ดังนั้นเราจึงรู้ข้อจำกัดของเรา และความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา สิ่งนี้ทำให้พวกเรากล้าที่ตัดสินใจเลือกวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อมอบผลลัพย์ที่มีคุณค่าสูงสุดให้ลูกค้าของเรา ได้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง

———

ปรับปรุงจาก: Extreme Programming Explained

Advertisements

#agile, #extreme-programming, #xp