ภาพโดยรวมของ Values-Principles-Practices (VPP)

image

Values-Principles-Practices (VPP) คือ Agile Project Management Pattern   หรือ แบบแผนการพัฒนา และส่งมอบคุณค่า

VPP นี้มีลักษณะการพัฒนาโครงการแบบ Value-Driven Development หรือ การขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์ด้วยคุณค่า

ผมอธิบายโดยย่อ เป็นส่วนๆ ไว้ดังนี้

คุณค่า (Values): คือ เป้าหมายหลักอันเป็นความเชื่อของพวกเราร่วมกัน ว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำนั้นมันมีคุณค่าสำคัญที่สุดต่อลูกค้าของเรา และพวกเราจะร่วมมือกันสร้างมันให้เกิดขึ้น แล้วส่งมอบคุณค่านี้แก่ลูกค้าของเรา

หลักการ (Principles): คือ หลักการ หรือแนวคิดหลัก ของพวกเราที่คิดเหมือนกันว่า ด้วยหลักการแบบนี้มันจะทำให้พวกเราสร้าง และส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้า ได้อย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพมากที่สุด

การปฏิบัติ (Practices): คือ วิธีปฏิบัติ หรือเทคนิค ที่พวกเราช่วยกันคิดค้นขึ้นจาก หลักการของพวกเรา เพื่อเป็นแบบปฏิบัติ (Patterns) ในการลงมือทำให้เกิดคุณค่าที่จับต้อง สัมผัสได้ ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ตามเป้าหมายที่พวกเรามีความเชื่อในคุณค่าร่วมกัน

ทั้ง สามปัจจัยนั้น ล้วนสำคัญเท่ากันหมดเราจึงหมั่นฝึกอย่างหนัก, ทบทวนอย่างจริงใจ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ไปพร้อมๆกันทั้ง 3 ปัจจัยอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอตลอดเวลา

คุณค่า แยกออกมาได้เป็น 4 คุณค่า ทุกๆคุณค่าจะถูกพัฒนาให้เกิดขึ้นไปพร้อมๆกัน ไม่มีการ เลือกว่าคุณค่าใดก่อนหลัง ต้องมีขึ้นในพร้อมๆกัน ก็คือ คุณค่าแห่ง Agile ทั้ง 4

หลักการนั้น ประกอบไปด้วย 12 หลักการ อันเป็นแนวคิดเพื่อการปฎิบัติของพวกเรา ที่ส่งเสริมคุณค่าทั้ง 4 ให้เกิดขึ้น ได้ดูได้ที่ 12 หลักการเบื้องหลังคุณค่าแห่ง Agile

การปฏิบัติ ส่วนนี้เป็นส่วนเฉพาะ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงให้ยืดหยุ่นตามสถานะการได้ แต่ให้คงไว้ซึ่งหลักการทั้ว 12 นั้นเสมอ ส่วนของ VPP นี้เป็นเทคนิคปฏิบัติเป็นค่าตั้งต้นที่ผมแนะนำไว้ แบ่งเป็น 3 ส่วน อันได้แก่ แบบแผนจังหวะในการบริหารจัดการโครงการ คือ Scrum , แบบแผนการพัฒนาส่วนโปรดักส์ คือ The Lean Startup, และ แบบแผนการพัฒนาส่วนการปฏิบัติ คือ eXtrem Programming (XP)

VPP นี้เป็นแบบแผนแบบ Agile เพื่อการจัดการโครงการพัฒนาซอฟแวร์ทางเลือกใหม่ ซึ่งมีที่มาจากผลงานศึกษาจาก The New New Product Development Game และแนวคิดการจัดการที่ประสบความสำเร็จในอุตสหกรรมการผลิตรถยนต์ของ Toyota Production System เข้ามาเป็นหลักการคิดค้น แล้วได้พิสูจน์โดยลงมือทำอย่างต่อเนื่องมากว่า 20 ปีแล้วจนเกิดเป็นแบบแผนการจัดการโครงการแบบ Agile นี้ขึ้นมา

ผมเป็นเพียงผู้นำมาจัดระเบียบเพื่อใช้ อธิบายแนวทางศึกษาทำความเข้าใจโดยผ่าน แบบแผน VPP นี้ให้ง่ายต่อผู้สนใจศึกษา การจัดการโครงการในแบบแผนแบบ Agile เท่านั้นเอง

หวังว่ามันจะเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจศึกษา Agile ให้เข้าใจง่าย ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อเป็นประตูสู่การนำ Agile ไปใช้พัฒนาซอฟแวร์ หรือโปรดักส์ต่างๆให้เกิดขึ้นตามที่พวกเราคน Agile ตั้งใจไว้ ได้อย่างถูกต้อง

ขอบคุณครับ

#:P

Advertisements

#agile, #project-managment, #vpp