จิตนาการ (Imagine), ใจ (Mind), การกระทำ (Action)

image

จิตนาการ (Imagine) นั้นคือ ความคิดในหัว ที่ประกอบด้วย ภาพที่เราสร้างขึ้น หรือมโนขึ้น กับความสัมพันธ์ของพวกมัน… จิตนาการมีคุณค่าในตัวอยู่แล้ว
เมื่อใดที่เรา จินตนาการ แสดงว่า เราเข้าใจ เหตุและผล ของมโนที่เราคิด และสร้างความสัมพันธ์ของพวกมันขึ้นมา
เราจึงเรียกว่า จินตนาการ

ใจ (Mind) นั้นคือ ข้อมูล ที่เกิดจาก คุณค่าจากจินตนาการ ด้วย หลักการหรือ องค์ความรู้ที่เรามี จะส่งข้อมูลนั้นผ่านประสาทส่วนต่างๆของร่างกาย จึงไม่น่าแปลกใจว่า ผู้ที่อธิบาย เรื่องราว หรือ ลงมือทำสิ่งใดๆ เมื่อเราสังเกตท่าทาง หรือพฤติกรรมของพวกเขา เราจะเห็นความจริงจัง
จริงใจ นั่นเพราะมันเกิดจากใจ ที่เปลี่ยมด้วยคุณค่า ด้วยหลักการที่ลึกซึ้ง เข้าใจชัดแจ้ง แน่นอน ของเขานั่นเอง

การกระทำ (Action) นั่นคือ การแสดงหรือลงมือทำออกมาให้กรากฏขึ้นในเชิงกายภาพแก่โลกความจริงภายนอก เช่น วิ่ง. ปลอกเปลือกผลไม้. เขียน codำ โปรแกรม, การวางแผน, การเก็บข้อมูล-วิเคราะห์ข้อมูล-รายงานสารสนเทศ และตัดสินใจ เป็นต้น การกระทำใดๆนั้น เมื่อสำเร็จลง จะก่อให้เกิดคุณค่า ไม่ว่าจะน้อย มาก หรือติดลบก็ตาม มันคือคุณค่าทั้งสิ้น

คุณค่าที่ได้รับตอบหลับมาหลังจากการกระทำนั้น เรียกว่า ประสบการณ์ ซึ่งเป็นคุณค่าที่สำคัญ ที่จะไปหมุนจิตนาการ ทำให้เกิดหลักการ แนวคิด ไอเดียที่ปรับใหม่ ส่งผ่านไปทางใจ จนเกิดการกระทำ ต่อเนื่องไปเป็นกระแส (Flow) เป็นวงจรดังภาพที่แสดงข้างต้น นั่นเอง

ที่ผมแสดงไว้นี้ เป็นเพียงหนึ่งกรณีความสัมพันธ์ เพื่อเป็นแนวทางศึกษา และอธิบาย VPP ของผมในกาลต่อไป

ขอบคุณครับ

#:P

Advertisements

#agile, #vpp