จงเป็น “ครูที่ดี”…

หน้าที่ของครู คือ สอนให้ รู้อะไร-ทำไม, รู้ทำอย่างไร, รู้ตัวอย่างการใช้ และ เห็นโดยลงมือปฏิบัติจริง

ครูที่ดี ประกอบด้วย หน้าที่ของครู บวกกับ หน้าที่ของโค้ช 

หน้าที่ของโค้ช คือ เฝ้าสังเกต, ค้นหาข้อบกพร่อง, แนะนำ แก้ไข และ ติดตาม

ดังนั้น ถ้าจะเป็น “ครู” ก็จงเป็น “ครูที่ดี”

#:P

ข้อมูลอ้างอิง: Feedback

Advertisements

#agile, #agile-coaching, #scrummaster