คำศัพท์: เฟรมเวิร์ก (Framework)

เฟรมเวิร์ก (Framework) ก็คือ “กรอบ” เป็นวิธีการแยกแยะ เรื่องราว หรือ สิ่งต่างๆ อย่างครอบคลุม โดย ไม่ตกหล่น และ ซ้ำซ้อนกัน

Advertisements