สถาปัตยกรรม (Architecture), ความต้องการ (Requirement) และ การออกแบบ (Design)

จาก 12 หลักการแห่ง Agile ข้อหนึ่ง ที่กล่าวว่า

The best architectures, requirements, and designs
emerge from self-organizing teams.

.

เราจึงขออธิบาย 3 สิ่งสำคัญ คือ  สถาปัตยกรรม (Architecture), ความต้องการ (Requirement), และ การออกแบบ (Design) ไว้ ดังนี้ 

สถาปัตยกรรม คือ เฟรมเวิร์ก (Framework) ที่ตอบโจทย์ (Solution Domain) ของ ความต้องการ

ความต้องการ คือ ปัญหาทุกสิ่งอย่างของผู้คน (Problem Domain)

การออกแบบ คือ รูปลักษณะ และ คุณสมบัติ ที่สัมผัสได้ด้วย ตา, หู, จมูก, ลิ้น, กาย หรือ ใจ เพื่อสนอง ความต้องการ (Requirement) ได้

ตัวอย่าง Scrum Framework 

ผู้คน มีความต้องการ สามารถสัมผัสได้ จากการออกแบบ, ซึ่ง การออกแบบนั้น เกิดขึ้นมาจาก สถาปัตยกรรม

เนื้อหา ความต้องการ อยู่ใน Product Backlog สร้างโดย Product Owner

เนื้อหา สถาปัตยกรรม อยู่ใน Sprint Backlog สร้างโดย Development Team

เนื้อหา การออกแบบ นั้นเป็นส่วนเชื่อมโยงประสานกันระหว่าง ความต้องการ กับ สถาปัตยกรรม ซึ่งมันต้องถูกสร้างมาให้เกิดขึ้น โดยความร่วมมือกันระหว่าง Product Owner กับ Development Team … สรุปแล้ว การออกแบบ มันก็คือ ผลิตภัณฑ์ นั่นเอง

ขอบคุณครับ

#:P

Advertisements

#agile, #scrum