สมการดุลยภาพแห่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดย #:P

สมการดุลยภาพแห่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ความต้องการ (Requirements) + คุณค่า (Values) = แบบประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience Design) + สถาปัตยกรรม (Architecture)

ความต้องการ  ประกอบด้วย ปัญหาทุกสิ่งอย่างของผู้คน (Problem Domain)

คุณค่า ประกอบด้วย ความพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจประเมินค่าด้วยกระแสรายรับ(Revinue Stream) หรือความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของธุรกิจ (Competitive Advantage) หรือความคล่องแคล่วว่องไว(Agility)ขององค์กร

แบบประสบการณ์ผู้ใช้  ประกอบด้วย รูปลักษณะ และ คุณสมบัติ (Features) ที่ผู้ใช้สามารถสัมผัส หรือ เสพได้ด้วย ตา, หู, จมูก, ลิ้น, กาย หรือ ใจ เพื่อสนองความต้องการ และให้คุณค่า

สถาปัตยกรรม ประกอบด้วย เทคโนโลยี่, เครื่องไม้ เครื่องมือ, เทคนิควิธีการ, กระบวนการพัฒนา ทุกสิ่งอย่างที่นำมาสร้าง และสนับสนุนให้ แบบประสบการณ์ผู้ใช้ เกิดขึ้นเป็นจริง

ถ้า

ความต้องการ + คุณค่า > แบบประสบการณ์ผู้ใช้ + สถาปัตยกรรม

หรือ

ความต้องการ + คุณค่า < แบบประสบการณ์ผู้ใช้ + สถาปัตยกรรม

อันเกิดจาก ความต้องการของผู้คน, เทคโนโลยี่,  เครื่องมือ, กระบวนการพัฒนา มีการเปลี่ยนแปลงไป สมการดุลยภาพแห่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ก็จะขาดสมดุล จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนปัจจัยในสมการด้านซ้าย หรือ ด้านขวา ให้เข้าสู่สมดุล ต่อไปไม่มีวันหยุดนิ่งเลย

นี่ก็คือ สมการดุลยภาพแห่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่พิจารณาได้ด้วย 4 ปัจจัย

ขอบคุณครับ

#:P

Advertisements

#agile, #practices, #principles, #products, #values