Autonomous: ทุกสิ่งทำหน้าที่เป็นอิสระกัน

*

ทุกสิ่งทำหน้าที่เป็นอิสระกัน คือว่า ต่างทำหน้าที่เป็นของใครของมันไป

แต่ทุกสิ่งที่มัน เกี่ยวข้องกันก็เพราะ กฎ บางอย่าง จำกัดมันไว้

กฎ ที่ว่าก็ทำหน้าที่ของมัน เช่นกัน

กฎ ถูกกำหนดโดย ขีดจำกัด ของทุกสิ่งเอง

กฎ ส่วนใหญ่มาจาก หลักการ

หลักการ มาจากทุกสิ่งกำหนดขึ้น เพื่อจุดประสงค์บางอย่าง ในขีดจำกัด

เหตที่ ทุกสิ่งมี ขีดจำกัด ก็เพราะว่ามัน เกิดขึ้นมาแล้ว ต้องดำรงอยู่เพื่อทำหน้าที่ และต้องดับไปด้วย กฎ เดียวกัน

สิ่งนี้เอง มันคือหลักการที่เป็นความจริงแท้ เรียกว่า

ไตรลักษณ์

ทุกสิ่ง, กฎ และ ขีดจำกัด ต่างก็ทำหน้าที่ของมัน มันต้องทำหน้าที่

การที่มันต้องทำหน้าที่ มันคือหลักการ เรียกว่า

ธรรมะ

*

#:P

Advertisements