มีความ “ว่างง่าย”

“ว่างง่าย”เมื่อ เข้าใจหนึ่ง ให้รับรู้ว่าทุกสิ่งที่เราฟัง, อ่าน, เห็น, คิด, สัมผัส, ลิ้มรส นี้เป็นเพียงความรู้… เข้าใจสอง การแสดงผล เช่น รู้สึกสุข ทุกข์, เฉยๆ, ชอบใจ, ไม่ชอบใจ, พูด, ไม่พูด, ลงมือทำ, ไม่ทำ นี้เป็นเพียงการปฏิบัติ หรือการแสดงออกที่มีผล และ เข้าใจสาม คือ จดจ่อเรื่องเดียว, ไม่จดจอเรื่องเดียว, คิดอยู่เรื่องเดียว, คิดปนกันหลายเรื่อง นี้เป็นเพียงสภาวะของจิต… เมื่อแยกเข้าใจว่า อะไรคือ ความรู้, การปฏิบัติ และสภาวะของจิต ได้อย่างตลอดเวลาแล้ว… เราเรียกสภาวะอย่างนี้ว่า “ว่างง่าย” ….

#:P

Advertisements