สวัสดีเราคือ

Parinya Chavanasuvarngull (Chav:P หรือ #:P)
.

สำเร็จในศาสตร์ Economics/Econometric, Mathematics, Statistic และ Computer Science

รักงานการพัฒนา Software เป็นอย่างมาก

ประยุกต์วิถีแห่งพุทธในชีวิตประจำวัน

เพื่อมุ่งสู่ความ

สมดุลพอเพียง(Sufficiency), เรียบง่ายเป็นธรรมชาติ(Simplicity), คล่องแคลวว่องไว(Agility), ตอบสนองได้ทุกสถานะการณ์(Responsiveness), มั่นคงยั่งยืน(Sustainability)

และ

พบกับความสุขที่แท้จริงในทุกลมหายใจ (Happiness)

. .

คงจะมีสักวันที่ข้าพเจ้าค้นพบ Code ที่สามารถ Implement อริยสัจ 4 (The 4 Stages of Enlightenment) ของพระพุทธเจ้า

เพื่อเหล่า Domain Models ใน Context ของข้าพเจ้า

จะได้รู้จักความจริงอันประเสริฐสูงสุดนี้ เพื่อนำพาพวกมันไปสู่ความสุขที่แท้จริงสืบต่อไป

. . .

Facebook: my.parinya

Certified: CSM/CSP, PMI-ACP

Twitter: @ZenChavp

Email: my.parinya@gmail.com

SocialCode: https://github.com/chavp

JSFiddles: http://jsfiddle.net/user/chavp/fiddles/

Advertisements